Till umu.se

Vår verksamhet

Här är en presentation över våra olika verksamhetsområden

Juridik

Universitetsjuristerna ger universitetsledningen men även universitetets övriga enheter stöd och råd i juridiska frågor. Juristerna bereder och föredrar juridiskt anknuta ärenden med ett särskilt  ansvar för förvaltningsrättsliga frågor och för juridisk kvalitetssäkring.

Juristerna medverkar i utbildning av universitetets medarbetare och är även universitetets personuppgiftsombud. Juristerna är även sekreterare i Disciplinnämnden.

Registratur och Arkiv

Registratur och Arkiv svarar för den centrala förvaltningens dokument- och ärendehantering vid Umeå universitet genom att

  • enligt gällande lagar och förordning ta emot och registrera handlingar samt ansvara för förvaltningens arkivhantering,
  • förvalta, bevaka och styra dokument- och arkivsystemen,
  • ge råd och utbildning i frågor som rör våra verksamhetsområden

Registratur och Arkiv administrerar även rektors beslutsmöten.

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp tillhandahåller expertkunskap inom samtliga upphandlingsformer och sköter universitetets upphandling av varor och tjänster, samt alla ramavtalupphandlingar. Upphandling och inköp arbetar även förebyggande genom att fortlöpande skriva avtal inom områden där sådana saknas. Upphandlingsavdelningen  erbjuder också i samarbete med leverantörer intressanta workshops och tillhandahåller utbildningar kring upphandling.


Sidansvarig: Chatarina Wiklund

Utskriftsversion

Registratur och Arkivs öppettider

Måndag–onsdag, fredag
09.30–11.00
12.00–14.30

Torsdag
08.30–11.00

Avvikelser

Postlåda inne

Vid högra sidan om ingången, plan 3

Postlåda ute

I Förvaltningshuset, ingång Universitetstorget 16, plan 3 på höger sida entrédörren